newsletter

Forslag til Årskonferansen 2022

Moss menighet har i menighetsmøte søndag 13. mars 2022 enstemmig vedtatt at følgende forslag vedrørende umiddelbar opphevelse av sanksjonering mot LHBTQ-personer, skal sendes til Årskonferansen 2022.

Forståelsen av menneskelig seksualitet har endret seg mye de siste 50 år. I Norge ble homofili avkriminalisert i 1972, og i 1977 ble det fjernet som en sykdomsdiagnose. Begge deler var skritt på veien mot en forståelse at homofili er en normal og hyppig variasjon i populasjonen, ikke en sykdom eller et avvik. Norge var også det andre landet i verden som innførte en lovregulering av homofilt samliv, i form av partnerskapsloven i 1993, som igjen ble avløst av ekteskapsloven i 2008. Til tross for at det har gått 50 år, og de fleste andre deler av samfunnet både mener og har erfart at homofile samliv er like trofaste, gode, forpliktende og helhetlige som andre samliv, så henger kirken etter. Som et internasjonalt kirkesamfunn kan vi heller ikke forvente at alle andre land og nasjoner har hatt den samme utviklingen som vi har hatt her til lands.

 

I februar 2019, vedtok Metodistkirkens Generalkonferanse «Traditional Plan», som ikke bare opprettholdt, men strammet inn kirkens offisielle syn på menneskelig seksualitet, til en mer konservativ tolkning. Som et resultat av dette, valgte den påfølgende norske Årskonferansen i juni samme år å tydeliggjøre sitt veivalg, ved å si at kirken i Norge uavhengig av Generalkonferansens vedtak ville gå mot et fullt inkluderende alternativ med plass for alle, uansett seksuell legning. Det ble nedsatt grupper som skulle jobbe med forskjellige aspekter av dette, og det virket som vi var på «god vei».

 

På grunn av omstendigheter utenfor kirken, slik som en uforutsett pandemi, har prosessene stått stille. Tre år har gått siden Generalkonferansens vedtak, og den påfølgende reaksjonen til den norske Årskonferansen. Generalkonferansen kan ikke arrangeres før tidligst i 2024 – vedtakene må da behandles i Sentralkonferansen og Årskonferansene tidligst i 2025/2026. Dette er et «best case senario» av tidsplan. Hvis vi skal vente på at kirkeordningen skal justeres opp til den rådende oppfatning i Norge, kan det gå mange år før vi kan åpne kirken for likebehandling.

 

Vi i Norge vet hvor vi skal – det har vi allerede et konsensusvedtak på fra 2019. Vi venter nå på at kirken globalt skal få gjort de vedtak de trenger gjøre. I mellomtiden har vi mennesker, både blant våre medlemmer og i vår kontaktflate, som lider under den situasjonen kirken er i. Mennesker som har ventet årevis på å få Guds velsignelse over sine forhold blir igjen skadelidende. Mennesker med kall til tjeneste blir igjen holdt utenfor, og legger store deler av sin yrkesaktive tid bak seg i et vakuum av venting, og med oppfordring til fortsatt tålmodighet. Dette kan bidra til følelse av eksklusjon fra kirkefellesskapet.

 

Vi kan ikke lenger la mennesker lide, i en oppkonstruert ventesituasjon som vi vet hvor skal ende. Vi kan ikke lenger la kirkepolitiske prosesser gå på bekostning av menneskers liv og tjeneste. Den norske Årskonferansen kan ikke endre Kirkeordningen, men vi kan velge hvordan vi responderer på den – det ser vi mange eksempler på innenfor kirken vår i andre land. Kirken i Tyskland har åpnet for en praksis hvor alle, uansett seksuell legning blir likestilt.

 

Har forslaget økonomiske konsekvenser? Nei

Eventuelt omfang av økonomi: Ingen

 

Forslag:

I påvente av at Metodistkirken i Norge endelig kan være et fullt inkluderende kirkesamfunn, stoppes umiddelbart alle sanksjoner mot personer som identifiserer seg som LHBTQ i vår kirke. Dette inkluderer at man ikke begrenser deres tilgang til verv, prøvemedlemskap eller ordinasjon, eller sanksjonerer mot ordinerte som velger å vie likekjønnede.

 

Moss, 21. mars 2022

 

for Metodistkirkens menighet i Moss:

Øyvind Hanssen og Lisa Kristin Hanielsen

leder av menighetsrådet og menighetens daglige leder